Den absoluta grunden för demokrati

Många anser att vi behöver hårdare regler för att hålla ordning på folk. Kan det vara så att folk istället behöver bli bättre på att hålla ordning på sig själva? Så länge människan är ett flockdjur och därför skapar kollektiv, så behöver det finnas en balans mellan individens rättigheter och kollektivets rättigheter.

Egenskaper som krävs för denna balans behöver övas. Det kan bara övas när vi har utrymme att misslyckas och ta konsekvenserna av vårt eget handlande, dvs frihet att lära oss var gränserna mot andras frihet går. Den som inte är fri att ta eget ansvar är inte fri.

Vi behöver bättre ledarskap på alla nivåer i samhället. Det är min åsikt att vi behöver börja inifrån och bli bättre ledare av oss själva först.

 

Tillit

Tillit kan inte köpas för pengar eller beslutas uppifrån. Det byggs mellan människor som känner att de kan lita på varandra och sig själva.

Självtillit handlar om ledarskap av sig själv, över sig själv. Utan det finns det ingen genuin tillit vare sig inom familjer eller i nationen som helhet. 

Sverige är officiellt i grunden en demokratisk nation, ett öppet system som bygger på tolerans och tillit, men vi har bara demokrati som form. Vi saknar strukturer och funktioner som skapar och upprätthåller en hög grad av tillit.

 
Frihet

Många tolkar demokrati som frihet att göra precis som man vill. Det är fel. Vi har alla frihet under ansvar, frihet under lagarna, men inte total frihet. Vår frihet är den grad av självbestämmande som systemet ger oss.

En medborgare förväntas vara kapabel att leda sig själv och agera demokratiskt, ta egna beslut och utöva sitt självbestämmande på ett sätt som inte hotar andra medborgares rätt till samma sak. Men vi får egentligen inte lära oss ett demokratiskt beteende eller vad som behövs för att förstå hur självbestämmandet fungerar.

Vårt system är därför korrupt i betydelsen felaktigt, därför att det saknar strukturer och funktioner för att vi ska kunna agera demokratiskt och utöva maximalt självbestämmande. Trenden är dessutom att graden av självbestämmande minskar medan önskemål på mer auktoritär politik hörs. Demokratin sägs ha misslyckats. Det är min åsikt att den inte alls har misslyckats. Fullskalig demokrati har inte testats än.

 

Makt

Det är ett känt faktum att makt korrumperar, men det motsatta är sannare. Den redan korrumperade söker mer makt. Vårt system drar till sig oproportionerligt många individer som själva anser att de bör ha makt över andra.

Korruptionen kan fortgå därför att de som vill ha makt premieras i ett system som saknar inre demokratisk struktur och funktioner för att minimera korruption och maktfullkomliga politiska beslut. Urvalet till ledande befattningar är snedvridet därför att det bygger på självutnämning.

Bästa sättet att skaffa oss bättre ledare är att vi själva blir just det. När tillräckligt många får verktyg för att leda sig själva och på ett mer demokratiskt sätt kan samarbeta i grupp maximeras vår förmåga till självbestämmande. När vi kan leda oss själva är det svårare för andra att ta makten över vår rätt till självbestämmande.

 

Öppenhet

Ett öppet och tolerant samhälle frodas när medborgarna har tillit till varandra och systemet. Hög grad av självbestämmande och förmåga att ta beslut skapar grunden för öppenhet.

Tillit kräver kommunikation och närhet, men när våra makthavare stiftar lagar som hotar vår förmåga till självbestämmande, så förstörs både tilliten och öppenheten.

Vi har just nu väldig låg tillit till våra institutioner och ledare. De verkar ha låg förmåga att ta goda beslut som leder till maximal öppenhet.

 

Tolerans

Ytterligare en egenskap som slår knut på sig själv. Tolerans är att klara av att acceptera andras beteenden och åsikter, så länge de inte är destruktiva för gruppen. Vi har istället fått lära oss att ordet betyder "allt går".

Precis som med frihet begränsas toleransen för individen av andras rätt till densamma.

 

Självtillit

På det individuella planet har vi även självtilliten som en avgörande del av en fungerande demokrati.

Självtillit är en direkt följd av förmågan och kompetensen för självreglering och självbestämmande. Kunskaper som i sin tur bygger på förmågan att leda sig själv.

Fri åsiktsbildning och yttrandefrihet är grundläggande för demokrati, men räcker inte om det saknas en spelplan för hur medborgarna kan använda sin frihet till självbestämmande och samarbete.

 

Struktur

Utan demokratiska strukturer och funktioner blir innehållet i den förmenta demokratin en ständig maktkamp istället för att vi tillsammans skapar grundförutsättningar till ett gott liv.

Det finns en filosofisk idé inom politiken att konflikt är nödvändig för att utveckling ska ske. Dualismen, att dela upp världen i motsatspar, lär oss det. Med andra verktyg för att förstå hur man kan tänka kan vi lära oss att hantera olika åsikter utan att det måste bli konflikt.

Organiskt ledarskap handlar om att lära sig att leda sig själv, och därigenom kunna leda andra. Genom att ta makten över oss själva, genom att lära oss att leda oss själva, kan vi skapa en politik där vi tillsammans löser gemensamma problem.

Inloggning