Fokus på ledarskap

Den som inte ens kan leda sig själv kan inte heller leda andra.

 

Hjälpmedel för att sila snacket

Konceptet består av modeller och verktyg som gör det lättare för användaren att sila, sortera, förstå och hantera information och händelseförlopp. Vår mänskliga förmåga att hålla fokus tillräckligt långa stunder i taget påverkar vår förmåga till framgång. 

Organiskt ledarskap handlar om att undersöka hur synen på ledarskap kan ändras från uppifrån och ner där vissa utses att ha makt över andra, till att människor på ett strukturerat sätt kan öka sin egen förmåga till självbestämmande och självreglering tillsammans med andra.

 

Frihet = själv-bestämmande och själv-reglering

Demokrati handlar om självbestämmande och självreglering, inte frihet. Den som tror att demokrati är rätten att göra precis som man vill, har missat hela poängen. "Frihet" är "frihet under lagarna" och därför använder jag hellre "självbestämmande" och "självreglering" för att beskriva de demokratiska rättigheterna på den här punkten.

En stor del av internt ledarskap innebär också självkännedom och kunskaper om psykologi, t ex hur vi dras med och reagerar känslomässigt (limbisk kapning/amygdalakapning). Obehagliga situationer får oss att reagera med ryggmärgen istället för hjärnans kognitiva funktioner, vilket gör att vi kan förledas att ta korkade beslut. System som hjälper individer till bättre självbestämmande och självreglering är grundläggande för ett öppet samhälle.

"Folkrätt" är också en term att hålla i tankarna. Vi har rätt att bestämma själva så länge vi efterlever de lagar som finns. Men vad gör vi när lagarna hotar vår självbestämmandemakt och självregleringsfrihet?

 

Skolan lär oss att lyda, inte leda

Samhället är aldrig bättre än summan av medborgarnas förmåga att vara medborgare. Det gäller även de ledare vi väljer.

I ditt eget liv är det du som är ledare, men skolan rustar oss inte att utöva ledarskap. Den gamla auktoritära samhällsordningen har inte helt gått i graven än. Det finns fortfarande många spår av den i hierarkiska strukturer där vissa utses att leda andra, vare sig de är kapabla till det eller ej.

Problemet är egentligen inte dåliga ledare som hamnar på toppen. Problemet är att så få av oss har lärt sig hur man kan vara ledare.

 

Internet och ny teknik jämnar ut spelplanen

Vanliga människor är helt enkelt inte rustade att hantera kraften i det tomrum som uppstått i gapet mellan den gamla makten och de nya tekniska möjligheterna till kommunikation. De ledare vi har verkar inte heller rustade för uppgiften.

Om fler medborgare ökar sin kapacitet att leda sig själva och inte låta sig kuvas av övermakt och korruption, så borde det få konsekvenser för hela samhället utan att några politiska beslut behöver tas. Fokuset i Organiskt ledarskap är därför i första hand det egna, inre ledarskapet.

 

Jag säger inte vad du ska tänka, utan hur du kan tänka

Den här sidan handlar om nya sätt att leda sig själv och i förlängningen andra. Det presenterar verktyg som gör det möjligt till en högre grad av självgående och självreglering både individuellt och i grupp.

Användningen av dessa verktyg i den offentliga debatten borde rimligen kunna leda till ett bättre debattklimat som minskar risker och källor till konflikter, vilket ger mer tid till att faktiskt lösa problem och skapa förbättringar.

 

Samma verktyg för individer och grupper

Organiskt ledarskap innehåller också möjlighet till självreglering i grupper. Det innebär i förlängningen att de som använder verktygen rimligen borde kunna hantera ledarlösa situationer i t ex sociala medier på ett mer moget sätt. Behovet av moderering och åsiktspoliser borde minska.

Riskerna med des- och missinformation minskar när allt fler har verktyg för att snabbt förstå hur man tänker klarare och förnuftigare. Den yttersta formen för effekterna av organiskt ledarskap är hur det indirekt bör påverka politiken och medias rapportering.

Sveriges statsskick kallas demokrati, vilket innebär att vi har formen av demokrati. Tyvärr har vi "demokratiskt underskott" i strukturer och funktioner i samhället. Organiskt ledarskap tillför struktur och funktion till det privata samtalet och beslutsfattandet. Om det fungerar och visar sig användbart borde det rimligen sprida sig även till det offentliga samtalet och beslutsfattandet.

 

En god ledare löser konflikter istället för att skapa nya

Organiskt ledarskap innehåller verktyg för fokuserad uppmärksamhet. Verktygen i sig tar över många funktioner från en vald ledare, med skillanden att verktygen inte blir korrumperade av att de får en makt de inte kan hantera.

Högre skikt i samhället där makt utövas drar oftare till sig individer som redan är korrupta. Med principer och modeller som ledarstruktur bör korruption kunna minskas.

 

Från två till fyra

Ett av de viktigaste grundantagandena inom Organiskt ledarskap är att dikotomier och dualitet automatiskt skapar konflikter där grund för konflikten inte nödvändigtvis existerar eller att uppdelning kan göras på flera olika sätt och den som har makten bestämmer hur delningen ska ske.

Tudelning med motsatspar är i sig en konfliktfaktor, både därför att det ställer upp delarna i en helhet som motsatser och skapar skenkonflikter som ligger ivägen för att djupare problem ska kunna lösas. Skenkonflikter tar tid och kraft i onödan. Genom att dela upp områden i tre eller fler delar syns en annan verklighet.

Den enklaste tankeövningen är att betrakta ett polariserat ämne, t ex Palestina-Israel. Den offentliga dualistiska diskursen kräver att vi väljer sida, men att välja sida innebär att man ger mer energi till en konflikt och därmed gör den svårare att lösa.

Det finns två val till som alla kan göra, nämligen att inte välja sida alls eller försöka hitta en lösning genom att välja båda sidor och ändra berättlesen. 

 

Med demokratiska verktyg kan vi bygga demokrati inifrån

Att vi bara har demokrati som form, men inte som struktur och funktion, gör att vi i praktiken har en "ofullgången demokrati". Istället för att avskaffa det vi har med hänvisning till att demokrati inte fungerar, bör vi istället kunna utveckla systemet inifrån.

Det behövs inte några stora projekt eller beslut från makthavarna. En ny balans kommer att uppstå i mötet mellan människor som lärt sig att leda sig själva med demokratiska principer. Genom att använda verktygen kan demokratiska strukturer och funktioner växa i takt med att folkets insikter växer. 

Samhället är, som tidigare sagts, aldrig bättre än summan av medborgarnas förmåga att vara medborgare. 

 

 

 

Inloggning