Sammandrag av de grundläggande artiklarna om Organiskt ledarskap

Denna text är en sammanfattning av alla artiklar under huvudmenyns Grunderna, Utgångspunkter och Konceptets delar.

 

Menyn Grunderna
Ett experiment

Det är dags att uppgradera vår förståelse av vad samhälle, statsskick och demokrati är. I en värld där vi kan ha direktkontakt med nästa alla på planeten, så krävs det en mer utvecklad förmåga att ha egenmakt och använda själv-reglering. Den som vill ha frihet måste inse att denna frihet också innebär ansvaret att kunna hantera friheten. Vi har inte de verktyg som behövs för att kunna ta fullt ansvar för oss själva, vilket för tillfället skylls på demokratin som system. Men i praktiken har vi inte demokrati eftersom ett sådant system kräver att folket har förmågan att ta ansvar för den frihet som demokrati som fullt utbyggt system kan ge.

Frihet är ett vanskligt ord som i praktiken innebär "frihet under lagarna" och "frihet under ansvar". Lagar och ansvar är intimt förknippade. Vad vi egentligen menar när vi pratar om frihet i politiken, är den grad av självbestämmande varje individ har inom den politiska och juridiska ramen. Förmåga att ta ansvar, och därmed kunna hantera detta självbestämmande, avgörs av vilken förmåga till självreglering varje individ har. I dagsläget har vi en situation där friheten är hotad av auktoritära krafter som hellre vill minska individens rätt till självbestämmande och självreglering, än uppgradera det demokratiska systemet och spelreglerna så att individer lättare kan använda sitt självbestämmande genom kunskaper i självreglering.

 

Minimikrav på ett fungerande samhälle med integritet

Grundläggande egenskaper i ett fungerande samhälle är hög grad av

 • tillit - ett fungerande system och ansvarstagande av alla så att alla kan ha tillit till systemet och varandra
 • frihet - optimal balans mellan egenmakt och självreglering
 • makt - manöverutrymme inom systemets gränser
 • öppenhet - tillgång till information och kanaler för informationsöverföring i båda riktningar, från och till individer
 • självtillit - strukturer och verktyg för att kunna maximera egenmakt och självreglering så att man kan lita på sin förmåga
 • struktur - "mental infrastruktur" för ett fungerande samhälle

 

Syftet med experimentet

Mina tre hypoteser:

 1. Demokratin har inte spelat ut sin roll – den har aldrig funkat
 2. Demokratin saknar kritiska delar
 3. Demos har uteslutits ur demokratin

 

Demokratiska verktyg

Vi är fria att tänka och tycka vad vi vill, men demokratin har ramar. För att kunna tänka strukturerat på ett demokratiskt sätt behövs demokratiska verktyg.

Än så länge har vi saknat sådana verktyg. Organiskt ledarskap är ett förslag på hur vi ska göra demokratin mer demokratisk.

Verktygen består av tre delar

 1. Grundläggande förhållningssätt att se på verkligheten
 2. OLSON – en spelplan för demokrati
 3. 3D-demokrati – matris för ökad bandbredd i samarbete och informationsöverföring

 

Inre ledarskap

Den som inte kan leda sig själv kan inte heller leda andra.

Frihet bygger på att folk kan ta ansvar. Att ta ansvar är en del av det inre ledarskapet.

Frihet är att ha makt. För att utöva makt över andra behöver man först kunna utöva makt över sig själv. Självreglering som ansvarstagande och självbestämmande som frihet under ansvar.

 

Menyn Utgångspunkter
Att genomskåda den gamla världen

I skolan får vi lära oss att lyda, inte leda. Vi får lära oss vad vi ska tänka, men inte hur vi ska tänka.

Allt fler börjar känna att det inte är bra. Organiskt ledarskap vänder sig till alla, från luttrade hobbyforskare i ämnena bortom det kända till yrvakna som just har insett att det är något nytt i luften. Därmed kommer visst material antingen att vara för simpelt eller för konstigt för många. Bortse från det som verkar vansinnigt eller riktat till någon annan än dig själv. Ta till dig det som funkar för dig.

 

Att se världen

Vi ser världen genom sinnena och förstår den genom hjärnans informationsomvandling. Beroende på fostran och andra förutsättningar har vi socialiserats och utrustats med kognitiva filter. Vi ser inte världen för vad den är. Den gamla världens filter fungerar inte längre. Vi behöver uppgradera dem för att se den nya verkligheten.

Vi upplever det vi kan hålla fokus på. I en värld med så otroligt mycket information som vi har omkring oss idag, behöver vi nya verktyg för att kunna hantera flödena.

Även orden behöver uppgraderas och vokabulären utökas med nya begrepp för att kunna se mer av verkligheten. Det vi saknar ord för har vi svårt att se och begripa.

 

Falska dikotomier

Vår kultur älskar motsatspar. Vi definierar gärna det vi ser som god och ond, bra och dålig, svart och vit osv. Manligt och kvinnligt är dock ett ämne där det inte verkar finnas någon bortre gräns. Jag föreslår ett mellanting där vi börjar vänja oss vid att se världen uppdelad i tre, fyra, fem och kanske sex. (Om du vill tänja på hjärnmusklerna kan du provläsa min bok Den trettonde vägvisaren - Röda boken där samhället är uppbyggt kring en uppdelning på sju.)

Ett populärt sätt att utöva makt över oss är att ge oss "valfrihet" där vi kan välja ett av två onda ting. När vi är hårdvirade att tänka dualistiskt och polariserat finns inget val utom de två du presenterats med. Men om tv är propaganda så spelar det ingen roll om du tittar på kanal 1 eller 2. Det är samma propaganda. Det är en sorts "falsk dikotomi": en uppdelning som bara ger dig två val som inte är bra för dig eller det du behöver.

 

"All offentlig makt utgår från folket"

Det står så i inledningen till vår lagbok. Det låter ju bra, men i praktiken leder det oss fram till en falsk dikotomi där Folket (demos) är utraderat som maktfaktor i politiken. Vi har en polariserad politik mellan vänster och höger, mellan staten och kapitalet.

Politiken och det offentliga är fullt av falska dikotomier som leder folket i en viss riktning, dit makthavarna vill. Men vill folket? Är det ens bra för folket?

Den innersta frågan är ju på vilka grunder makthavarna har makt. Att makthavare har bestämt att de fått makten av folket gäller ju därför att makthavarna har bestämt att det är så. Men vi har ingen funktion i den offentliga strukturen där makten fördelas och där folket aktivt överlämnar makten. Det bara är så därför att det står så i lagen.

 

En trefaldig grundstruktur

När det bara finns två polariteter uppstår det vi tolkar som en pendelrörelse. För mycket av det ena gör att vi väljer det andra, tills det blir för mycket av det och pendeln slår tillbaka.

Med tre polariteter skapas istället möjligheten till cirkelrörelse. Två mot en kan se till att inte bara en har makten. Man kan också skapa flöden av stöd och motsättning mellan polariteterna. Det ger en ökad dynamik och det går att uppnå en balans som är svårt i det dualistiska systemet.

 

Menyn Konceptets delar

Grundläggande förklaring

 • Basen är flera olika modeller för att tänka bortom dualismen och dikotomierna.
 • Spelplanen för att hålla fokus och strukturerat kunna sortera och förstå verkligheten, och i förlängningen för att kunna samarbeta i större grupper, är OLSON. Det är ett eget koncept i sig som jag uppfann i mitten på 1990-talet och framgångsrikt har använt på olika sätt genom åren, både privat, inom föreningslivet och professionellt.
 • Matris för samarbete som ökar takten i informationsöverföringen mellan individerna i gruppen. Matrisen gör också att debatter för att övertyga och vinna röster försvinner. Meningsmotståndare kan samarbeta utan att riskera konflikter.

 

Citat

Inspiration från äldre tänkare och andra, om ting som frihet och makt.

 

På tröskeln till en ny värld

Mina egna funderingar kring vad det är som händer i världen just nu. 

 

Tänka rätt eller tänka fritt

Vi är inte först med att fundera på hur världen fungerar. En av mina favoriter är Thomas Thorild, mannen som kläckte ur sig det berömda bevingade ordet som finns ristat i sten på Uppsala universitet: "Att tänka fritt är stort men tänka rätt är större". Jag tyckte att det lät maktfullkomligt och pompöst tills jag insåg att "rätt" inte betyder riktigt samma sak idag som då Thorild skrev det. Idag hade han nog skrivit "strukturerat" istället. I grund och botten exakt detsamma som jag själv tänker.

 

Att uppgradera demokratin inifrån

Om du bara tar med dig en sak från Organiskt ledarskap, låt det bli insikten att världen är större än du fått lära dig. Du behöver inte lyda uppmaningar om att välja mellan två onda ting. Du kan välja att avstå eller att välja båda.

Det nya kommer när det gamla slutar fungera. Demokratin och politiken är korrupt, både ur perspektivet att det drar till sig suspekta personer som utnyttjar systemet, men också i ordets ursprungliga mening därför att det är byggt för maktutövning, inte maktdelning. När tillräckligt många förstår det kommer allt att ändras därför att system aldrig är bättre än de ingående delarna, det vill säga medborgarna i det här fallet. När folket vet hur det ska utöva självbestämmande och självreglering kommer resten att följa efter.

 

Vad händer om experimentet inte fungerar?

Det enda sättet som experimentet kan misslyckas på, är om det inte blir av.

 

 

Inloggning